Zapraszamy do udziału w szkoleniu grupowym Ogrodnik terenów zieleni

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza nabór na szkolenie grupowe Ogrodnik terenów zieleni dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Skarżysko-Kam. Pierwszeństwo w dostępie do szkolenia mają osoby w ramach partnerskiego projektu „Kreatywnie i Skutecznie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamienna oraz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Uczestnikom w okresie odbywania szkolenia, będzie przysługiwać stypendium finansowane ze środków Funduszu. Stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Osoba skierowana zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach i przestrzegania regulaminu uczestnictwa w szkoleniu. Uczestnik szkolenia, który z własnej winy przerwie szkolenie nie kończąc go, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (zgodnie z art. 41 ust. 6 Ustawy).

Rozpoczęcie szkolenia planowane jest na pierwszą połowę września 2020, grupa będzie liczyła nie więcej niż  8 osób.

Z uwagi na ograniczoną ilość osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są w PUP Skarżysko-Kam.,  u specjalisty ds. rozwoju zawodowego tel. 41 25 17 342

Komentowanie jest wyłączone.