Nowe Szanse w MOPS

Edycje projektu:

 1. I edycja (CZERWIEC 2008 – GRUDZIEŃ 2008)
 2. II edycja (MARZEC 2009 – GRUDZIEŃ 2009)
 3. III edycja (STYCZEŃ 2010 – GRUDZIEŃ 2010)
 4. IV edycja (STYCZEŃ 2011 – GRUDZIEŃ 2011)
 5. V edycja (STYCZEŃ 2012 – GRUDZIEŃ 2012)
 6. VI edycja (STYCZEŃ 2013 – GRUDZIEŃ 2013)

 • CZERWIEC 2008 – GRUDZIEŃ 2008 (I edycja)
  • PROJEKT SYSTEMOWY “Nowe Szanse w MOPS” – PODDZIAŁANIE 7.1.1
  • O PROJEKCIE: W mieście Skarżysko-Kamienna (ok. 50 000 mieszkańców) głównym problemem społecznym jest wysokie bezrobocie. Każdego roku średnio 2300 rodzin korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od 2005 roku mimo spadku bezrobocia w powiecie o prawie 4 punkty procentowe w stosunku do marca 2008 jest ono nadal bardzo wysokie i wynosi prawie 26 %. Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy prawie 67% to osoby długotrwale bezrobotne. Wyniki analizy dokumentacji osób bezrobotnych objętych wsparciem MOPS, wskazują na trudną sytuację osób bez pracy, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.
  • CELE: Celem ogólnym projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem osób bezrobotnych, będących długoletnimi klientami MOPS. Cele szczegółowe:
   1. zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
   2. zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
   3. zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,
   4. doskonalenie umiejętności zawodowych i podjęcie zatrudnienia.
   • Działania projektowe są zgodne z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi:
    • równość szans,
    • rozwój lokalny (zmniejszanie obszaru wykluczenia społecznego i podnoszenie poziomu wykształcenia),
    • innowacyjność (aktywna integracja),
    • rozwój społeczeństwa informacyjnego (doskonalenie kwalifikacji i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy).
  • GRUPA DOCELOWA W projekcie wezmą udział klienci MOPS z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej m.in.:
   • bezrobotni (w tym długotrwale bezrobotni),
   • niepełnosprawni (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
   • młodzież w wieku 15-25 pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
   • osoby uzależnione i współuzależnione,
   • osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi.
  • DZIAŁANIA:
   1. Aktywna Integracja:
    – określenie potrzeb beneficjentów,
    – zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych i programów aktywności lokalnej:

    • pracownicy socjalni MOPS realizujący 82 kontrakty socjalne poprzez: szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych predyspozycji, mające na celu zdobycie nowych kompetencji i umiejętności dla grupy 30 klientów MOPS, sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia dla grupy 10 osób, sfinansowanie uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej dla grupy 10 osób, sfinansowanie uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej dla grupy 10 osób, skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej i rodzinnej dla grupy 10 osób, sfinansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin zmarginalizowanych dla 12 rodzin. Ponadto w ramach kontraktu podjęte zostaną działania mające na celu pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Zasiłki i pomoc w naturze udzielane będą zgodnie z przepisami o pomocy społecznej;
    • Klub Integracji Społecznej MOPS zrealizuje 30 programów aktywności lokalnej poprzez: organizacje i sfinansowanie poradnictwa specjalistycznego (profilaktyk uzależnień, psycholog, lekarz medycyny pracy, doradca zawodowy, prawnik), wsparcia indywidualnego i grupowego (warsztat z zakresu podstaw obsługi komputera), skierowanie 30 osób objętych programem aktywności lokalnej do zatrudnienia w formie prac społecznie użytecznych;
    • Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy (DŚDS) zrealizuje 15 programów aktywności lokalnej poprzez: organizację klubu samopomocowego i poniesienie kosztów osób prowadzących w nim zajęcia oraz organizacja poradnictwa indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, społecznych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, pełnienia odpowiednich ról społecznych;
    • Sekcja Usług Specjalistycznych (SUS) MOPS zrealizuje 6 programów aktywności lokalnej poprzez: skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin i osób – podopiecznych ww. Sekcji.
   2. Przy wyborze planowanego wsparcia bazujemy na doświadczeniach w realizacji projektu z Działania 1.4 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasze wsparcie ma charakter kompleksowy, gdyż zapewniamy 133 osobom m.in.: sfinansowanie szkoleń zawodowych, zajęć związanych z uzupełnianiem lub uzyskaniem wykształcenia, zajęć w KIS i CIS, terapii psychologicznej oraz usług wsparcia i aktywizacji w środowisku lokalnym. Dzięki poradnictwu specjalistycznemu będzie ułatwiony wybór odpowiedniego programu wsparcia dopasowany do indywidualnych predyspozycji i potrzeb beneficjenta. Innowacyjność i kompleksowość to: sprofilowanie projektu dla bezrobotnych klientów MOPS zgodnie z ich predyspozycjami i potrzebami, promocja i wdrażanie zasad kształcenia ustawicznego, zajęcia z reintegracji zawodowej i społecznej. Uczestnicy wytyczą swoje cele i rozwiną umiejętności społeczne.
  • PLANOWANE REZULTATY:
   1. “Twarde” rezultaty:
    • 82 kontrakty socjalne w ramach których:
     • 30 osób uzyska potwierdzenie odbycia szkolenia zawodowego,
     • 10 uzupełni wykształcenie poprzez zajęcia szkolne,
     • 10 osób uczestniczyć będzie w zajęciach KIS,
     • 10 osób uczestniczyć będzie w zajęciach CIS,
     • 10 osób skorzysta z terapii psychologicznej i rodzinnej,
     • 12 osób skorzysta z usług wsparcia i aktywizacji rodzin zmarginalizowanych;
    • 51 programów aktywności lokalnej w ramach których:
     • 30 osób uczestniczyć będzie w zajęciach KIS,
     • 15 osób uczestniczyć będzie w zajęciach w DŚDS MOPS,
     • 6 osób uczestniczyć będzie w programach realizowanych przez SUS MOPS.
   2. “Miękkie” rezultaty:
    • beneficjenci rozwiną umiejętności społeczne,
    • zajęcia wpłyną na zmianę ich postaw, aktywność i zwiększenie motywacji do podejmowania samodzielnych działań, co poprawi ich sytuację życiową,
    • wzrośnie ich samoocena i poczucie własnej wartości,
    • nabędą umiejętności pracy w zespole i korzystania z komputera.
 • MARZEC 2009 – GRUDZIEŃ 2009 (II edycja)
  • PROJEKT SYSTEMOWY “Nowe Szanse w MOPS” – PODDZIAŁANIE 7.1.1
  • O PROJEKCIE: W Skarżysku-Kamiennej (ok. 50 000 mieszkańców) głównym problemem społecznym jest wysokie bezrobocie. Każdego roku średnio 1800 rodzin korzysta z pomocy MOPS. Od 2005 roku mimo spadku bezrobocia w powiecie do 20,7% (31.10.2008 – PUP) nadal ok. 54% (30.11.2008 – PUP) to mieszkańcy miasta. Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP ok. 59% to osoby długotrwale bezrobotne. Wyniki analizy dokumentacji osób bezrobotnych objętych wsparciem MOPS wskazują na trudną sytuację osób bez pracy, o niskich lub nieadekwatnych kwalifikacjach zawodowych. Z opracowanej diagnozy sytuacji socjalno-bytowej osób i rodzin korzystających z usług MOPS, wynika jednoznacznie, iż barierami dla beneficjentów są:
   1. niskie wykształcenie,
   2. brak specjalizacji zawodowych (kwalifikacje są nieadekwatne do potrzeb rynku pracy),
   3. brak doświadczenia zawodowego (wśród osób do 25 roku życia)
  • CELEM OGÓLNYM PROJEKTU JEST OBJĘCIE KOMPLEKSOWYM WSPARCIEM OSÓB BEZROBOTNYCH I ICH RODZIN, BĘDĄCYCH KLIENTAMI MOPS.
  • CELE SZCZEGÓŁOWE:
   1. zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,
   2. doskonalenie umiejętności zawodowych i podjęcie zatrudnienia,
   3. zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
   4. zwiększenie zdolności komunikacyjnych.
  • GRUPA DOCELOWA: W projekcie (zgodnie z regulaminem rekrutacji) wezmą udział osoby z terenu miasta spełniające minimum trzy podstawowe kryteria tj:
   • klient Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
   • osoba bezrobotna (w tym długotrwale bezrobotna),
   • osoba będąca w wieku aktywności zawodowej (15-65 lat).
  • DZIAŁANIA:
   1. Aktywna Integracja:
    – określenie potrzeb beneficjentów,
    – zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych i programów aktywności lokalnej:

    • pracownicy socjalni MOPS realizujący 90 kontraktów socjalnych poprzez: szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych predyspozycji, mające na celu zdobycie nowych kompetencji i umiejętności dla 90 klientów, sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzup. wykształcenia dla 15 osób, uczestnictwo w zajęciach KIS dla 70 osób, sfinansowanie uczestnictwa w zajęciach CIS dla 5 osób. Ponadto w ramach kontraktu podjęte zostaną działania mające na celu pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie;
    • Klub Integracji Społecznej zrealizuje 22 PAL-ów poprzez: organizacje i sfinansowanie poradnictwa specjalistycznego (profilaktyk uzależnień, psycholog, lekarz medycyny pracy, doradca zawodowy), wsparcia indywidualnego i grupowego (warsztat informatyczny), skierowanie 22 osób objętych PAL-em do zatrudnienia w formie prac społecznie użytecznych w ramach reintegracji zawodowej i społecznej;
    • Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy zrealizuje 12 PAL-ów poprzez: organizacja klubu samopomocowego i poniesienie kosztów osób prowadzących w nim zajęcia, poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, społecznych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, pełnienia odpowiednich ról społecznych oraz koszty dowozu (zakup paliwa) uczestników klubu;
    • Sekcja Usług Specjalistycznych zrealizuje 21 PAL-ów poprzez: skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin i osób-podopiecznych ww. Sekcji.
  • PLANOWANE REZULTATY:
   1. “Twarde” rezultaty:
    • w ramach kontraktów socjalnych:
     • 90 osób uzyska potwierdzenie odbycia szkolenia zawodowego,
     • 15 uzupełni wykształcenie poprzez zajęcia szkolne,
     • 70 osób uczestniczyć będzie w zajęciach KIS,
     • 5 osób uczestniczyć będzie w zajęciach CIS,
     • 5 beneficjentów otrzyma zestawy komputerowe;
    • w ramach Programów Aktywności Lokalnej:
     • 40 osób uzyska potwierdzenie odbycia szkolenia zawodowego,
     • 22 osób uczestniczyć będzie w zajęciach KIS,
     • 12 osób uczestniczyć będzie w zajęciach w DŚDS,
     • 21 osób uczestniczyć będzie w programach realizowanych przez SUS.
   2. “Miękkie” rezultaty:
    • beneficjenci rozwiną umiejętności społeczne,
    • zajęcia wpłyną na zmianę ich postaw, aktywność i zwiększenie motywacji do podejmowania samodzielnych działań, co poprawi ich sytuację życiową,
    • wzrośnie ich samoocena i poczucie własnej wartości,
    • nabędą umiejętności pracy w zespole i korzystania z komputera.
 • STYCZEŃ 2010 – GRUDZIEŃ 2010 (III edycja)
  • PROJEKT SYSTEMOWY “Nowe Szanse w MOPS” – PODDZIAŁANIE 7.1.1
  • O PROJEKCIE: W Skarżysku-Kamiennej (ok. 48 500 mieszkańców, w tym ponad 52% to kobiety. Głównym problemem społecznym jest wysokie bezrobocie. W 2009 roku z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystało 5625 rodzin, 1625 z nich na podstawie ustawy o pomocy społecznej (w tym 1032 wnioskujących o pomoc to kobiety) – dane MOPS-17.12.2009 r. W porównaniu z 2008 rokiem bezrobocie w powiecie wzrosło z 20,7% do 23,8% w tym 49,32% stanowią kobiety (31.10.2009-PUP). Nadal ok. 55% (30.11.2009-PUP) to mieszkańcy miasta (w tym 48,40% to kobiety). Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej ponad 49% to osoby długotrwale bezrobotne (w tym 52,85% to kobiety). Pomimo większej ilości kobiet mieszkających na terenie miasta stanowią one mniejszy odsetek osób bezrobotnych. Wyniki analizy dokumentacji osób bezrobotnych objętych wsparciem MOPS wskazują na trudną sytuację osób bez pracy, o niskich lub nieadekwatnych kwalifikacjach zawodowych.
  • CELE: Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 167 osób zagrożonych wykluczeniem będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej i ich otoczenia poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Cele szczegółowe:
   1. zdobycie/podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia,
   2. ułatwienie dostępu do zatrudnienia,
   3. usamodzielnienie się osób korzystających z pomocy MOPS,
   4. podniesienie poziomu wykształcenia przez klientów MOPS,
   5. zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły.
   • Działania projektowe są zgodne z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi:
    • równość szans,
    • rozwój lokalny (zmniejszanie obszaru wykluczenia społecznego i podnoszenie poziomu wykształcenia),
    • innowacyjność (aktywna integracja),
    • rozwój społeczeństwa informacyjnego (doskonalenie kwalifikacji i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy).
  • GRUPA DOCELOWA: W projekcie wezmą udział klienci MOPS z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej m.in.:
   • bezrobotni (w tym długotrwale bezrobotni),
   • niepełnosprawni (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
   • młodzież w wieku 15-25 pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
   • osoby uzależnione i współuzależnione,
   • osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi.
  • DZIAŁANIA:
   1. Aktywna Integracja:
    – określenie potrzeb beneficjentów,
    – zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych i programów aktywności lokalnej:

    • Pracownicy Socjalni zrealizują 105 kontraktów socjalnych poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji tj: szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych predyspozycji, mające na celu zdobycie nowych kompetencji i umiejętności dla 50 klientów, sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia dla 16 osób, uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej dla 70 osób. Ponadto w ramach kontraktu podjęte zostaną działania mające na celu pomoc osobą i rodzinom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
    • Klub Integracji Społecznej zrealizuje 25 Programów Aktywności Lokalnej poprzez: organizację i sfinansowanie poradnictwa specjalistycznego (profilaktyk uzależnień, psycholog, lekarz medycyny pracy, doradca zawodowy) oraz wsparcia indywidualnego i grupowego (warsztat informatyczny), skierowanie 25 osób objętych Programem Aktywności Lokalnej do zatrudnienia w formie prac społecznie użytecznych w ramach reintegracji zawodowej i społecznej.
    • Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy zrealizuje 12 Programów Aktywności Lokalnej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji tj: organizacja klubu samopomocowego i poniesienie kosztów osób prowadzących w nim zajęcia, poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, społecznych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, pełnienia odpowiednich ról społecznych.
    • Dział Usług Specjalistycznych zrealizuje 25 Programów Aktywności Lokalnej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji tj: skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin i osób – podopiecznych ww. Działu oraz sfinansuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych, objęcie opieką beneficjentów przez asystentów osób niepełnosprawnych.
   2. Wobec każdego z Beneficjentów Ostatecznych zastosowane zostaną minimum 3 instrumenty aktywnej integracji z wyłączeniem osób, które biorą udział w zajęciach KIS i CIS oraz kontynuujących udział w projekcie. Ponadto każdy z uczestników będzie miał zapewnione w miarę potrzeb wsparcie ze strony specjalistów zatrudnionych w projekcie, średnio ok. 13 godzin wsparcia na osobę.
    Beneficjenci Ostateczni zostaną w razie konieczności objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, a ponadto osoby wykonujące Prace Społecznie Użyteczne ubezpieczeniem NNW.
    Przy wyborze planowanego wsparcia bazujemy na doświadczeniach w realizacji projektów z Działania 1.4 EFS SPO RZL oraz Podziałania 7.1.1 PO KL z poprzednich lat. Nasze wsparcie ma charakter kompleksowy, gdyż zapewniamy 167 osobą m.in: sfinansowanie szkoleń zawodowych, zajęć związanych z uzupełnieniem lub uzyskaniem wykształcenia, zajęć w Klubie Integracji Społecznej, terapii psychologicznej oraz usług wsparcia i aktywizacji w środowisku lokalnym. Dzięki poradnictwu specjalistycznemu program wsparcia dopasowany będzie do indywidualnych predyspozycji Beneficjentów Ostatecznych. Innowacyjność i kompleksowość to: sprofilowanie projektu dla bezrobotnych klientów MOPS zgodnie z ich predyspozycjami i potrzebami, promocja i wdrażanie zasad kształcenia ustawicznego, zajęcia z reintegracji zawodowej i społecznej przy jednoczesnym zachowaniu równości szans dla kobiet i mężczyzn. Uczestnicy wytyczą swoje cele i rozwiną umiejętności społeczne.
  • PRODUKTY:
   • 50 szkoleń zawodowych,
   • 2150 godzin zajęć/wsparcia/poradnictwa,
   • 2 imprezy/festyny promujące projekt,
   • 1 konferencja promująca projekt.
  • PLANOWANE REZULTATY:
   1. Rezultaty “Twarde”:
    • w ramach kontraktów socjalnych:
     • 105 zawartych i zrealizowanych Kontraktów Socjalnych,
     • 50 osób (min. 60% kobiet) uzyska potwierdzenie odbycia szkolenia zawodowego,
     • 16 osób (min. 25% kobiet) uzupełni wykształcenie poprzez zajęcia szkolne,
     • 70 osób (min. 60% kobiet) ukończy zajęcia w Klubie Integracji Społecznej.
    • w ramach Programów Aktywności Lokalnej:
     • 62 zawarte i zrealizowane Programy Aktywności Lokalnej,
     • 25 osób (min. 50% kobiet) uzyska potwierdzenie odbycia szkolenia zawodowego,
     • 22 osoby (min. 50% kobiet) ukończą zajęcia w Klubie Integracji Społecznej,
     • 12 osób (min. 20% kobiet) ukończy zajęcia w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy,
     • 21 osób (min. 70% kobiet) ukończy programy realizowane przez Dział Usług Specjalistycznych.
   2. “Miękkie” rezultaty:
    • ok. 60% Beneficjentów Ostatecznych rozwinie umiejętności społeczne,
    • u ok. 60% Beneficjentów Ostatecznych zajęcia wpłyną na zmianę postaw, aktywność i zwiększenie motywacji do podejmowania samodzielnych działań, co poprawi ich sytuację życiową,
    • u ok. 75% Beneficjentów wzrośnie samoocena i poczucie własnej wartości,
    • ok. 50% osób nabędzie umiejętności pracy w zespole i korzystania z komputera.
 • STYCZEŃ 2011 – GRUDZIEŃ 2011 (IV edycja)
  • PROJEKT SYSTEMOWY “Nowe Szanse w MOPS” – PODDZIAŁANIE 7.1.1
  • O PROJEKCIE: W Skarżysku-Kamiennej (ok. 49 500 mieszkańców w tym ponad 52% to kobiety) głównym problemem społecznym jest wysokie bezrobocie, którego następstwem jest wykluczenie społeczne i ekonomiczne (ubóstwo). W 2010 roku z pomocy MOPS korzystało 1830 rodzin na podstawie ustawy o pomocy społecznej – dane MOPS – 26.11.2010 r. W porównaniu z 2009 r. bezrobocie w powiecie spadło z 25% do 24,3% (31.10.2010 – PUP). Nadal ponad 55% (30.10.2010 – PUP) to mieszkańcy miasta. Wśród 3806 osób bezrobotnych z terenu miasta zarejestrowanych w PUP 3389 osób (ponad 89%) to osoby znajdujące się w szczególnie sytuacji na rynku pracy (w tym osoby długotrwale bezrobotne stanowią ponad 55%). Jak wynika z danych statystycznych, kobiety z terenu miasta zarejestrowane w PUP są w gorszej sytuacji na rynku pracy. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest mniejsza liczba ofert skierowana bezpośrednio do nich na otwartym rynku pracy, co przedkłada się bezpośrednio na statystyki w ramach tzw. zatrudnienia subsydiowanego. W 2010 roku w ramach prac społecznie użytecznych organizowanych przez MOPS w Skarżysku-Kamiennej w partnerstwie z PUP w Skarżysku-Kamiennej wzięło udział 882 osoby (liczba wypłaconych świadczeń pieniężnych). Liczba kobiet wykonujących ww. prace wyniosła 648 osób (ponad 73%). Wg diagnozy przeprowadzonej na zlecenie MOPS przez Grupę Badawczą Era Ewaluacji na próbie 263 rodzin korzystających z pomocy MOPS zidentyfikowano cztery główne problemy z którymi borykają się klienci Ośrodka:
   1. Bezrobocie, jako problem który dotyczy większości badanych, ponad połowa z nich wskazała to jako najważniejszy wg nich problem którego przyczyną może być niski
    status zawodowy lub jak wskazuje 1/4 badanych brak wyuczonego zawodu;
   2. Ubóstwo – ponad 60% badanych brakuje środków na leki i jedzenie, 30% nie stać na opłacanie czynszu, a 10% żyje w skrajnym ubóstwie. Przyczyną jest brak wykształcenia
    lub kwalifikacji zawodowych uniemożliwiających znalezienie pracy, a tym samym brak środków finansowych na podstawowe potrzeby;
   3. Brak wykształcenia – 35% badanych będących rodzicami ma trudności w zapewnieniu dzieciom dobrego wykształcenia, m.in. nie stać ich na sfinansowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i wyrównawczych. Brak środków na edukacje dzieci jest jednym z czynników zwiększających ryzyko dziedziczenia ubóstwa przez kolejne pokolenia;
   4. Niepełnosprawność – Ponad 40% badanych dotyka problem niepełnosprawności, co 4 osoba ma w rodzinie niepełnosprawne dziecko, a co 10 żyje z niepełnosprawnym partnerem, ponad 47% dotyka fizyczny aspekt niepełnosprawności. Brak środków na zabiegi rehabilitacyjne oraz sprzęt rehabilitacyjny powoduje pogłębianie się niepełnosprawności, a tym samym wyłączanie z życia społecznego i zawodowego.
  • CELE: Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 157 osób zagrożonych wykluczeniem będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej i ich otoczenia poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji.
  • CELE SZCZEGÓŁOWE:
   1. zdobycie/podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia,
   2. ułatwienie dostępu do zatrudnienia,
   3. usamodzielnienie się osób korzystających z pomocy MOPS,
   4. podniesienie poziomu wykształcenia przez klientów MOPS,
   5. zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły.
  • GRUPA DOCELOWA: W projekcie wezmą udział klienci MOPS z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej m.in.:
   • bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych),
   • niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
   • młodzieży w wieku 15-25 lat ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
   • osoby w wieku 45+,
   • osoby uzależnione i współuzależnione,
   • nieaktywne zawodowo i/lub zatrudnione (znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy),
   • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
   • osoby o niskim wykształceniu.
  • DZIAŁANIA:
   1. Zgodnie z wymogami “Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej (…)” wobec grupy 142 Uczestników Projektu zastosowane zostaną min. 3 instrumenty aktywnej integracji, a wobec grupy 15 Uczestników Projektu objętych Kontraktem Socjalnym zostanie zastosowany min. 1 instrument. Instrument aktywizacji społecznej zostanie zastosowany wobec grupy 157 Uczestników (104 os. w Kontraktach Socjalnych oraz 53 os. objęte Programem Aktywności Lokalnej), każdy z tej grupy w czasie trwania projektu w pierwszej kolejności skierowany zostanie na zajęcia indywidualne i grupowe. Celem będzie określenie indywidualnych potrzeb i redyspozycji. Nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera wobec grupy min. 100 osób. Zmotywowanie do działania, podniesienie własnej samooceny, zmian postaw wobec wszystkich Uczestników. Każdy z Uczestników w czasie trwania projektu będzie mógł korzystać z indywidualnego i grupowego wsparcia Specjalistów oraz Asystentów rodziny i asystentów osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach projektu (profilaktyk uzależnień, psycholodzy, lekarz medycyny pracy, doradca zawodowy, terapeuci, psychiatrzy, informatyk, prawnik, logopeda, rehabilitant). Przewidujemy, iż każdy Uczestnik skorzysta z ok. 15 godz. różnego rodzaju wsparcia. Następnie 142 Uczestników w ramach instrumentu zdrowotnego skierowanych zostanie na konsultacje do Lekarza Medycyny Pracy. Opinia lekarza będzie stanowiła o wyborze trzeciego instrumentu tj:
    • instrument zdrowotny – skierowanie na zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, sfinansowanie zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych, ponadto każdy z uczestników wobec którego zastosowane zostaną ww. działania uczestniczyć będzie w indywidualnych i grupowych zajęciach organizowanych przez Klub Integracji Społecznej. Celem podejmowanych działań będzie zwiększenie aktywności Osób Niepełnosprawnych oraz zwiększenie szans do powrotu na lokalny rynek pracy;
    • instrument zawodowy – skierowanie do uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej grupy 55 Uczestników Projektu objętych Kontraktem socjalnym, 25 Uczestników Projektu objętych Programem Aktywności Lokalnej oraz skierowanie do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej grupy 5 osób objętych Kontraktem Socjalnym w celu reintegracji zawodowej i społecznej;
    • instrument edukacyjny – skierowanie i sfinansowanie szkoleń zawodowych dobranych do indywidualnych predyspozycji mających na celu zdobycie nowych kompetencji, umiejętności i kwalifikacji dla 40 uczestników Kontraktów socjalnych i 10 osób objętych Programem Aktywności Lokalnej. Szkolenia zawodowe realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie umowy partnerskiej. Sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia dla 50 Uczestników Projektu (10 objętych PAL, 40 w KS) w tym 42 osób kontynuujących naukę.
   2. Uczestnicy Projektu zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym jeżeli nie przysługuje ono danej osobie z innego tytułu. Ponadto osoby wykonujące prace społecznie użyteczne oraz uczestniczące w wyjazdach integracyjnych ubezpieczeniem NNW.
  • PRODUKTY:
   1. 50 szkoleń zawodowych,
   2. 2308 godzin zajęć/wsparcia/poradnictwa (ok. 15 godz./osobę),
   3. 2 imprezy/festyny promujące projekt,
   4. 1 konferencja promująca projekt.
  • PLANOWANE REZULTATY:
   1. “Twarde” rezultaty:
    • w ramach kontraktów socjalnych:
     • 104 zawartych i zrealizowanych Kontraktów Socjalnych,
     • 40 osób (min. 50% kobiet) uzyska potwierdzenie odbycia szkolenia zawodowego,
     • 55 osób (min.60% kobiet) ukończy zajęcia w Klubie Integracji Społecznej,
     • 5 osób (min. 60% kobiet) ukończy zajęcia w Centrum Integracji Społecznej,
    • w ramach Programów Aktywności Lokalnej:
     • 53 zostaną objęte Programem Aktywności Lokalnej,
     • 10 osób (min. 50% kobiet) uzyska potwierdzenie odbycia szkolenia zawodowego,
     • 25 osób (min. 50% kobiet) ukończy zajęcia w Klubie Integracji Społecznej,
     • 12 osób (min. 20% kobiet) ukończy zajęcia w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy,
     • 16 osób (min. 70% kobiet) ukończy programy realizowane przez Dział Usług Specjalistycznych.
   2. “Miękkie” rezultaty:
    • min. 80% Uczestników projektu rozwinie umiejętności społeczne,
    • u ok. 80% Uczestników projektu zajęcia wpłyną na zmianę postaw, aktywność i zwiększenie motywacji do podejmowania samodzielnych działań, co poprawi ich sytuację życiową,
    • u ok. 80% Uczestników projektu wzrośnie samoocena i poczucie własnej wartości,
    • min. 80% osób nabędzie umiejętności pracy w zespole i korzystania z komputera.

 • STYCZEŃ 2012 – GRUDZIEŃ 2012 (V edycja)
  • PROJEKT SYSTEMOWY “Nowe Szanse w MOPS” – PODDZIAŁANIE 7.1.1
  • O PROJEKCIE: W Skarżysku-Kamiennej (ok. 48 500 mieszkańców w tym ponad 52 % to kobiety. Głównym problemem społecznym jest wysokie bezrobocie którego następstwem jest wykluczenie społeczne i ekonomiczne. W 2011 roku z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej korzystało 1 804 rodziny na podstawie ustawy o pomocy społecznej (w tym 1 132 wnioskujących to kobiety ) – dane MOPS – 05 grudzień 2011. W porównaniu z 2010 rokiem bezrobocie w powiecie wzrosło z 24,3 % do 24,6 % – dane PUP – 31.10.2011 r. Nadal ponad 55 % to mieszkańcy miasta. Wśród 3 845 osób bezrobotnych z terenu miasta zarejestrowanych w PUP, 3 451 osób (prawie 90 %) to osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym osoby długotrwale bezrobotne stanowią ponad 61 %). W 2011 r. w ramach Prac Społecznie Użytecznych organizowanych przez MOPS wzięło udział 843 osoby (liczba wypłaconych świadczeń pieniężnych). Wg diagnozy przeprowadzonej na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na próbie 263 rodzin korzystających z MOPS zidentyfikowano 4 główne problemy klienta Ośrodka:
   1. Bezrobocie, jako problem który dotyczy większości badanych, ponad połowa z nich wskazała to jako najważniejszy wg nich problem którego przyczyną może być niski status zawodowy lub jak wskazuje 1/4 badanych brak wyuczonego zawodu;
   2. Ubóstwo – ponad 60 % badanych brakuje środków na leki i jedzenie, 30 % nie stać na opłacanie czynszu, a 10 % żyje w skrajnym ubóstwie. Przyczyną jest brak wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych uniemożliwiających znalezienie pracy, a tym samym brak środków finansowych na podstawowe potrzeby;
   3. Brak wykształcenia – 35 % badanych będących rodzicami ma trudności w zapewnieniu dzieciom dobrego wykształcenia, m.in. nie stać ich na sfinansowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i wyrównawczych. Brak środków na edukacje dzieci jest jednym z czynników zwiększających ryzyko dziedziczenia ubóstwa przez kolejne pokolenia;
   4. Niepełnosprawność – Ponad 40 % badanych dotyka problem niepełnosprawności, co 4 osoba ma w rodzinie niepełnosprawne dziecko, a co 10 żyje z niepełnosprawnym partnerem, ponad 47 % dotyka fizyczny aspekt niepełnosprawności. Brak środków na zabiegi rehabilitacyjne oraz sprzęt rehabilitacyjny powoduje pogłębianie się niepełnosprawności, a tym samym wyłączanie z życia społecznego i zawodowego.
  • CEL Główny: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 133 osób zagrożonych wykluczeniem (w tym min. 60 nowych) zrekrutowanych w 2012 roku z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ich otoczenia poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji.
  • CELE SZCZEGÓŁOWE:
   1. zdobycie/podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia;
   2. podniesienie poziomu wykształcenia przez Uczestników projektu oraz zwiększenie ich aktywności zawodowej;
   3. upowszechnienie pracy socjalnej przez 30 zaangażowanych pracowników Ośrodka;
   4. wzrost poziomu integracji Uczestników projektu i ich otoczenia poprzez działania o charakterze środowiskowym;
   5. wsparcie finansowe Uczestników projektu zapewniające kompleksowość działań.
  • GRUPA DOCELOWA: W projekcie wezmą udział klienci MOPS z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej znajdujący się w jednej z poniższych grup:
   • bezrobotni (w tym długotrwale bezrobotni),
   • niepełnosprawni (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
   • młodzież w wieku 15-25 lat ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
   • osoby w wieku 45+,
   • osoby uzależnione i współuzależnione,
   • nieaktywni zawodowo i/lub zatrudnieni (znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy),
   • osoby o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych,
   • osoby o niskim poziomie wykształcenia.
  • DZIAŁANIA:
   1. Zgodnie z wymogami „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej (…)” wobec grupy 123 Uczestników Projektu zastosowane zostaną min. 3 instrumenty aktywnej integracji, a wobec grupy 10 Uczestników Projektu objętych Kontraktem Socjalnym zostanie zastosowany min. 1 instrument. Instrument aktywizacji społecznej zostanie zastosowany wobec grupy min. 123 uczestników (75 osób w ramach kontraktów socjalnych i 48 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej), każdy z tej grupy w czasie trwania projektu w pierwszej kolejności skierowany zostanie na zajęcia indywidualne i grupowe. Celem będzie określenie indywidualnych potrzeb i predyspozycji, nabycie praktycznej umiejętności obsługi komputera, zmotywowanie do działania, podniesienie własnej samooceny, promowanie postaw prospołecznych. Partner (Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej) przeprowadzi indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz warsztat “ABC przedsiębiorczości” i “Jak założyć spółdzielnie socjalną”. Każdy z Uczestników projektu w czasie trwania projektu będzie mógł korzystać ze wsparcia Specjalistów (profilaktyk uzależnień, psycholog, lekarz medycyny pracy, doradca zawodowy, terapeuta, psychiatra, informatyk, prawnik, logopeda) oraz Asystenta rodziny lub Asystenta osoby niepełnosprawnej zatrudnionych w ramach projektu. Przewidujemy możliwość skorzystania z porad kosmetyczki, stylistki i fryzjera, w ramach spotkań Uczestnikom zostaną przedstawione rady dotyczące sposobu ubierania się, autoprezentacji i zasad wizerunku. Ponadto każdy chętny skorzysta z usług fryzjera. Następnie Uczestnicy projektu w ramach instrumentu zdrowotnego skierowani zostaną na konsultacje do Lekarza Medycyny Pracy w celu skierowania na Prace Społecznie Użyteczne, kursy zawodowe i badania specjalistyczne, ponadto wydana opinia będzie stanowiła o wyborze 3 instrumentu tj:
    • instrument zdrowotny – skierowanie na zajęcia rehabilitacyjne, sfinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych oraz uczestnictwo w indywidualnych i grupowych zajęciach organizowanych w Klubie Integracji Społecznej w celu zwiększenia aktywności osób niepełnosprawnych;
    • instrument zawodowy – skierowanie do uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej grupy 40 Uczestników projektu z kontraktów socjalnych i 20 osób z Programu Aktywności Lokalnej oraz skierowanie grupy 5 osób do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w celu reintegracji zawodowej i społecznej;
    • instrument edukacyjny – skierowanie i sfinansowanie szkoleń zawodowych dobranych do indywidualnych predyspozycji, mające na celu zdobycie nowych kompetencji, umiejętności i kwalifikacji dla 40 osób. Szkolenia zawodowe realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej na podstawie zawartej umowy partnerskiej. Sfinansowanie zajęć związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla 30 uczestników, w tym 17 osób kontynuujących naukę.
   2. Uczestnicy Projektu zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym jeżeli nie przysługuje ono danej osobie z innego tytułu. Ponadto osoby wykonujące prace społecznie użyteczne oraz uczestniczące w wyjazdach integracyjnych ubezpieczeniem NNW.
  • PRODUKTY:
   1. Ilość godzin wsparcia/zajęć/poradnictwa w ramach projektu – 1 740 godzin (ok. 14 godzin na osobę);
   2. Zawarcie Kontraktów socjalnych z 85 osobami;
   3. Objęcie Programem Aktywności Lokalnej 48 osób;
   4. Zaangażowanie do realizacji kontraktów socjalnych i Programu Aktywności Lokalnej 30 pracowników Ośrodka;
   5. Przeprowadzenie ok. 260 wywiadów środowiskowych z wnioskiem o przyznanie pomocy w rodzinach Uczestników Projektu;
   6. Wspólna organizacja 3 imprez o charakterze środowiskowym dla uczestników projektu i lokalnej społeczności.
  • WSKAŹNIKI:
   1. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘTE OD POCZĄTKU REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO TJ. W LATACH 2008-2011:
    • liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji: 357 osób, w tym 274 kobiet i 83 mężczyzn.
   2. WSKAŹNIKI NA 2012 R.:
    • liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktem socjalnym: 85 osób, w tym 65 kobiet i 20 mężczyzn;
    • liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych Programem Aktywności Lokalnej: 48 osób, w tym 30 kobiet i 18 mężczyzn.

 • STYCZEŃ 2013 – GRUDZIEŃ 2013 (VI edycja)
  • PROJEKT SYSTEMOWY “Nowe Szanse w MOPS” – PODDZIAŁANIE 7.1.1
  • O PROJEKCIE: W Skarżysku-Kamiennej (ok. 48 500 mieszkańców w tym ponad 52 % to kobiety) głównym problemem społecznym jest wysokie bezrobocie, którego następstwem jest wykluczenie społeczne i ekonomiczne. W 2012 roku z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej korzystało 1 778 rodzin na podstawie ustawy o pomocy społecznej (w tym 1 085 wnioskujących to kobiety) w tym ok. 380 osób (21,3 %) w wieku 15-30 lat – dane MOPS – 31 grudzień 2012. W porównaniu z 2011 rokiem bezrobocie w powiecie wzrosło z 24,4 % do 25,4 % – dane PUP – 30.11.2012 r. Nadal ponad 56 % to mieszkańcy miasta. Wśród 4 080 osób bezrobotnych z terenu miasta zarejestrowanych w PUP, 3 638 osób (ponad 89 %) to osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym osoby długotrwale bezrobotne stanowią prawie 63 %). W 2012 r. w ramach Prac Społecznie Użytecznych orgaizowanych przez MOPS wzięło udział 847 osoby (liczba wypłaconych świadczeń pieniężnych). Wg diagnozy przeprowadzonej na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na próbie 263 rodzin korzystających z MOPS zidentyfikowano 4 główne problemy klienta Ośrodka:
   1. Bezrobocie, jako problem który dotyczy większości badanych. Ponad połowa z nich wskazała to jako najważniejszy wg nich problem którego przyczyną może być niski status zawodowy lub jak wskazuje 1/4 badanych brak wyuczonego zawodu;
   2. Ubóstwo – ponad 60 % badanych brakuje środków na leki i jedzenie, 30 % nie stać na opłacanie czynszu, a 10 % żyje w skrajnym ubóstwie. Przyczyną jest brak wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych uniemożliwiających znalezienie pracy, a tym samym brak środków finansowych na podstawowe potrzeby;
   3. Brak wykształcenia – 35 % badanych będących rodzicami ma trudności w zapewnieniu dzieciom dobrego wykształcenia, m. in. nie stać ich na sfinansowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i wyrównawczych. Brak środków na edukacje dzieci jest jednym z czynników zwiększających ryzyko dziedziczenia ubóstwa przez kolejne pokolenia;
   4. Niepełnosprawność – Ponad 40 % badanych dotyka problem niepełnosprawności, co 4 osoba ma w rodzinie niepełnosprawne dziecko, a co 10 żyje z niepełnosprawnym partnerem, ponad 47 % dotyka fizyczny aspekt niepełnosprawności. Brak środków na zabiegi rehabilitacyjne oraz sprzęt rehabilitacyjny powoduje pogłębianie się niepełnosprawności, a tym samym wyłączanie z życia społecznego i zawodowego.
  • CEL GŁÓWNY: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 155 osób zagrożonych wykluczeniem (w tym 107 nowych) zrekrutowanych w 2013 roku z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej, będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ich otoczenia poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji.
  • CELE SZCZEGÓŁOWE:
   1. Zdobycie/podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia.
   2. Podniesienie poziomu wykształcenia przez Uczestników projektu oraz zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej poprzez udział w warsztatach, zatrudnieniu i spotkaniach integracyjnych.
   3. Objęcie pracą socjalną 155 Uczestników projektu.
   4. Wsparcie finansowe Uczestników projektu zapewniające kompleksowość działań.
  • GRUPA DOCELOWA:
   W projekcie wezmą udział klienci MOPS z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej znajdujący się w jednej z poniższych grup:

   • bezrobotni (wa tym długotrwale bezrobotni),
   • niepełnosprawni (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
   • młodzież w wieku 15-30 lat ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
   • osoby w wieku 45+,
   • osoby uzależnione i współuzależnione,
   • nieaktywni zawodowo i/lub zatrudnieni (znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy),
   • osoby o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych,
   • osoby o niskim poziomie wykształcenia.
  • DZIAŁANIA:
   W ramach aktywnej integracji zawartych zostanie 105 Kontraktów Socjalnych. Programem Aktywności Lokalnej zostanie objętych 50 osób w ramach Trzech Działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

   1. W ramach Kontraktów Socjalnych zostaną zrealizowane następujące działania.
    • indywidualne i grupowe zajęcia z profilaktykiem uzależnień, psychologiem, lekarzem medycyny pracy, doradcą zawodowym, terapeutami, psychiatrami, informatykiem, prawnikiem i logopedą mające na celu określenie indywidualnych potrzeb, predyspozycji, zmotywowania do działania, podniesienie własnej samooceny, promowanie postaw prospołecznych UP oraz nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera;
    • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz warsztat “ABC przedsiębiorczości” i “Jak założyć spółdzielnie socjalną” – realizowane przez Partnera;
    • wsparcie asystentów rodziny wobec 40 rodzin i asystentów osób niepełnosprawnych wobec 20 rodzin zgodnie z art.11, pkt.1-3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
    • warsztat autoprezentacji i wizażu dla 25 Uczestniczek projektu – przedstawienie rad dotyczących sposobu ubierania się, autoprezentacji i zasad wizerunku oraz skorzystanie z usług fryzjera. Celem jest nabycie umiejętności prezentowania własnej osoby w sytuacjach poszukiwania pracy i rozmowy kwalifikacyjnej;
    • konsultacje z Lekarzem medycyny pracy dla 100 Uczestników projektu w celu skierowania na Prace społecznie użyteczne, kursy i szkolenia zawodowe, zatrudnienie po stażu i badania specjalistyczne;
    • skierowanie na zajęcia rehabilitacyjne 10 niepełnosprawnych Uczestników projektu realizowanych indywidualnie wg potrzeb i zaleceń lekarza;
    • sfinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych wg indywidualnych potrzeb i zaleceń lekarza;
    • skierowanie do uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej 50 Uczestników projektu;
    • skierowanie do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej grupy 5 osób;
    • skierowanie do zatrudnienia u pracodawcy 15 Uczestników projektu w wieku 15-30 lat (na okres 3 miesięcy, w wymiarze 3/4 etatu) w celu reintegracji zawodowej i społecznej;
    • skierowanie i sfinansowanie szkoleń i kursów zawodowych dla 40 Uczestników projektu wg diagnozy doradcy zawodowego w celu zdobycia nowych kompetencji, umiejętności i kwalifikacji – realizowane przez Partnera;
    • sfinansowanie zajęć związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla 16 Uczestników projektu kontynuujących naukę.
   2. W ramach Programu Aktywności Lokalnej zostaną zrealizowane działania dla 50 osób w ramach 3 środowisk wg. Działów Ośrodka zgodnie z Programem Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 przyjętym uchwałą Rady Miasta i wdrażanym każdego roku. Zastosowane zostaną 4 instrumenty aktywnej integracji (m. in. wobec każdego uczestnika PAL) tj.:
    • indywidualne i grupowe zajęcia z profilaktykiem uzależnień, psychologiem, lekarzem medycyny pracy, doradcą zawodowym, terapeutami, psychiatrami, informatykiem, prawnikiem i logopedą mające na celu określenie indywidualnych potrzeb, predyspozycji, zmotywowania do działania, podniesienie własnej samooceny, promowanie postaw prospołecznych UP oraz nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera;
    • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz warsztat “ABC przedsiębiorczości” i “Jak założyć spółdzielnie socjalną” – realizowane przez Partnera;
    • wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych wobec 20 rodzin;
    • konsultacje z Lekarzem medycyny pracy dla 30 Uczestników projektu w celu skierowania na Prace społecznie użyteczne, kursy i szkolenia zawodowe, zatrudnienie po stażu i badania specjalistyczne;
    • skierowanie na zajęcia rehabilitacyjne 15 niepełnosprawnych Uczestników projektu realizowanych indywidualnie wg potrzeb i zaleceń lekarza;
    • sfinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych wg indywidualnych potrzeb i zaleceń lekarza;
    • skierowanie do uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej 21 Uczestników projektu;
    • skierowanie do zatrudnienia u pracodawcy 5 Uczestników projektu w wieku 15-30 lat (na okres 3 miesięcy w wymiarze 3/4 etatu) w celu reintegracji zawodowej i społecznej;
    • skierowanie i sfinansowanie szkoleń i kursów zawodowych dla 10 Uczestników projektu wg diagnozy doradcy zawodowego w celu zdobycia nowych kompetencji, umiejętności i kwalifikacji – realizowane przez Partnera;
    • sfinansowanie zajęć związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla 2 Uczestników projektu kontynuujących naukę.
   3. Uczestnicy Projektu zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym jeżeli nie przysługuje ono danej osobie za innego tytułu. Ponadto osoby wykonujące prace społecznie użyteczne oraz uczestniczące w wyjazdach integracyjnych zostaną obijęci ubezpieczeniem NNW. Wsparcie będzie miało charakter kompleksowy, zaprojektowany w odniesieniu do potrzeb konkretnego UP i jego rodziny na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb UP. W ramach prowadzonych działań przewidziane jest również wsparcie dla otoczenia UP.
  • PRODUKTY:
   1. Ilość godzin wsparcia/zajęć/poradnictwa w ramach projektu – 2 210 godzin (ok. 14 godzin na osobę).
   2. Zawarcie Kontraktów socjalnych z 105 osobami.
   3. Objęcie Programem Aktywności Lokalnej 50 osób;
   4. Zaangażowanie do realizacji kontraktów socjalnych i Programu Aktywności Lokalnej 30 pracowników Ośrodka;
   5. Przeprowadzenie ok. 310 wywiadów środowiskowych za wnioskiem o przyznanie pomocy w rodzinach Uczestników Projektu;
   6. Wspólna organizacja 4 imprez o charakterze środowiskowym i 5 spotkań o charakterze edukacyjnym dla uczestników projektu i lokalnej społeczności.
  • WSKAŹNIKI:
   1. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘTE OD POCZĄTKU REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO TJ. W LATACH 2008-2012:
    • liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji: 436 osób, w tym 331 kobiet i 105 mężczyzn.
   2. WSKAŹNIKI NA 2013 R.:
    • liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktem socjalnym: 105 osób, w tym 88 kobiet i 17 mężczyzn;
    • liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych Programem Aktywności Lokalnej: 50 osób, w tym 35 kobiet i 15 mężczyzn.

Komentowanie jest wyłączone.