Zaproszenie do składania ofert na realizację zabiegów rehabilitacyjnych

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, jako realizator projektu systemowego pod nazwą „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na usługę wykonania zabiegów rehabilitacyjnych dla uczestników w/w projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Zaproszenia.

Oferty wraz z potwierdzeniem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rehabilitacji i jej ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (kserokopia dokumentów potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, do dnia: 25.07.2014 roku do godziny: 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 1 (Sekretariat).

Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach:

  1. Pismo przewodnie.
  2. Załącznik Nr 1.
  3. Załącznik Nr 2.
  4. Załącznik Nr 3.
  5. Załącznik Nr 4.

Komentowanie jest wyłączone.