Rekrutacja do VI edycji projektu systemowego

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 155 osób zrekrutowanych w 2013 roku z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej i ich otoczenia poprzez:

 • działania wspierające aktywizację zawodową-doradztwo zawodowe,
 • poradnictwo oraz wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych – poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe, edukacyjne, specjalistyczne oraz warsztaty informatyczne realizowane w Klubie Integracji Społecznej MOPS,
 • uzupełnienie wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym m.in. pokrycie kosztów kursów językowych, komputerowych i inne wg potrzeb uczestników,
 • zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego, mającego na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • pokrycie częściowo kosztów turnusów rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej,
 • pokrycie częściowo lub w całości kosztów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych,
 • udział w imprezach integracyjnych.

Ponadto Uczestnicy projektu mogą korzystać ze wsparcia dodatkowego, które stanowi przyznanie zasiłków celowych lub pomocy w naturze (odzież, obiady na stołówce oraz okolicznościowe paczki żywnościowe).
Projekt adresowany jest do 155 osób w wieku 15-65 lat będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz znajdujących się w jednej z poniższych grup docelowych:

 • bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych),
 • niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
 • młodzieży w wieku 15-25 lat ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • osoby uzależnione i współuzależnione,
 • nieaktywne zawodowo i/lub zatrudnione,
 • osoby w wieku 45 +

Osoby zakwalifikowane do udziału w VI edycji projektu będą mogły w nim uczestniczyć do 31 grudnia 2013 roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt ze swoim pracownikiem socjalnym celem wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Wszelkich informacji udziela biuro projektu:
Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 10
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 28 028
e-mail:

Projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Komentowanie jest wyłączone.