Rekrutacja 2011 – Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizujący IV edycję projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór Uczestników. Projekt adresowany jest do 157 osób będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz znajdujących się w jednej z poniższych grup docelowych:

 • bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych),
 • niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
 • młodzieży w wieku 15-25 lat ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • osoby w wieku 45 +,
 • osoby uzależnione i współuzależnione,
 • nieaktywne zawodowo i/lub zatrudnione( znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy),
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • osoby o niskim wykształceniu.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 141 osób zagrożonych wykluczeniem będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej i ich otoczenia poprzez m.in:

 • działania wspierające aktywizację społeczno-zawodowo, doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe; prace społecznie-użyteczne
 • wsparcie indywidualne i grupowe w Klubie Integracji Społecznej w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych realizowanych w formie warsztatów: warsztaty informatyczne, trening kompetencji rodzicielskich, kompetencji życiowych, grupy wsparcia,
 • indywidualne poradnictwo specjalistyczne w Klubie Integracji Społecznej: psychologiczne, prawne, zawodowe, edukacyjne, socjalne, lekarza medycyny pracy, profilaktyka uzależnień
 • uzupełnienie wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym,
 • w ramach kształcenia ustawicznego pokrycie kosztów  kursów językowych, informatycznych, zawodowych i przygotowania zawodowego  wg potrzeb uczestników,
 • pokrycie częściowo kosztów turnusów rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej,
 • pokrycie częściowo lub w całości kosztów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych,
 • udział w imprezach integracyjnych.

Ponadto beneficjenci mogą korzystać ze wsparcia dodatkowego, które stanowi przyznanie zasiłków celowych lub pomocy w naturze (odzież, obiady na stołówce oraz okolicznościowe paczki żywnościowe).
Osoby zakwalifikowane do udziału w IV edycji projektu będą mogły w nim uczestniczyć do 31 grudnia 2011 roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszelkich informacji udziela biuro projektów:
Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 10 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 28 028
e-mail:

Komentowanie jest wyłączone.