Rekrutacja 2010 – Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizujący III edycję projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór beneficjentów.
Projekt adresowany jest do 167 osób będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz znajdujących się w jednej z poniższych grup docelowych:

 • bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych),
 • niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
 • młodzieży w wieku 15-25 lat ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • osoby uzależnione i współuzależnione,
 • nieaktywne zawodowo i/lub zatrudnione.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 167 osób zagrożonych wykluczeniem będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej i ich otoczenia poprzez m.in:

 • działania wspierające aktywizację zawodową-doradztwo zawodowe,
 • poradnictwo oraz wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych – poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe, edukacyjne, specjalistyczne oraz warsztaty informatyczne realizowane w Klubie Integracji Społecznej MOPS,
 • uzupełnienie wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym m.in. mieć pokryte koszty kursów językowych, komputerowych i inne wg potrzeb uczestników,
 • zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego, mającego na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • pokrycie częściowo lub w całości kosztów turnusów rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej,
 • pokrycie częściowo lub w całości koszty ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych,
 • udział w imprezach integracyjnych,

Ponadto beneficjenci mogą korzystać ze wsparcia dodatkowego, które stanowi przyznanie zasiłków celowych lub pomocy w naturze (odzież, obiady na stołówce oraz okolicznościowe paczki żywnościowe).

Osoby zakwalifikowane do udziału w III edycji projektu będą mogły w nim uczestniczyć do 31 grudnia 2010 roku.

Udział Beneficjentów Ostatecznych w projektach jest bezpłatny.

Wszelkich informacji udziela biuro projektów:

Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 10
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 041 25 28 028
e-mail:

Komentowanie jest wyłączone.