Pakt zatrudnieniowy

W powiecie skarżyskim dnia 13 grudnia 2016 r. podpisany został Pakt zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych po 50 roku życia. Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej został jego uczestnikiem wśród 7 instytucji z terenu naszego Powiatu. W zawiązanym Partnerstwie Klub zadeklarował swoją pracę merytoryczną i prowadzone formy działania na rzecz bezrobotnych klientów pomocy społecznej wypracowane poprzez wieloletnie doświadczenie w tym obszarze. Naszym potencjałem są również wieloletnie doświadczenia działań partnerskich w społeczności lokalnej oraz doświadczenie w realizacji projektów w zakresie aktywizacji i integracji społecznej oraz zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Pakt Zatrudnieniowy będzie, poprzez uczestnictwo w nim różnych partnerów, innowacyjnym, wielosektorowym działaniem przygotowującym uczestników do wejścia na rynek pracy.

Starosta Powiatu Skarżyskiego przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej zainicjował powstanie „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+ skupiającego partnerów publicznych i niepublicznych instytucji oddziałujących na lokalny rynek pracy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a Liderem projektu jest Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp.

„Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+” podpisany został przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Romana Białka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pawła Perkowskiego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę Bętkowską, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej Edytę Górlicką, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym Agatę Gulę, Prezesa Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o Michała Zatorskiego oraz Prezesa Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego Ryszarda Nosowicza.
Pakt Zatrudnieniowy ma charakter otwarty, więc w każdym momencie istnieje możliwość dołączania się do Paktu nowych podmiotów, jak i podejmowania nowych zadań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową osób bezrobotnych po 50 roku życia.

Głównym celem Paktu Zatrudnieniowego jest wielosektorowe wsparcie, co stanowić ma skuteczne narzędzie aktywizacji osób 50+ pozostających bez zatrudnienia. Aktywizacja grupy docelowej ma w szczególności pokryć zapotrzebowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw na wykwalifikowanych pracowników.

Siłą Paktu Zatrudnieniowego jest jedność i różnorodność podejmowanych działań w celu optymalnego przygotowania osób starszych do wejścia na rynek pracy oraz pokazania pracodawcom ich potencjału zawodowego. Podejmowane działania mają służyć podniesieniu stopy zatrudnienia wśród osób po 50 roku życia.

Działaniem innowacyjnym będzie JOBfirma jako wielopoziomowy, elastyczny model aktywizacji umożliwiający wsparcie uczestników we wszystkich niezbędnych obszarach interwencji oraz indywidualna i kompleksowa obsługa uczestnika przez doradcę integracyjnego, mająca doprowadzić go do zatrudnienia. Na uwagę zasługuje fakt, że efektywność zatrudnieniowa po procesie testowana modelu JOBfirmy w powiatach łódzkim i myśliborskim wyniosła 83%.
Wszelkie działania podejmowane w ramach Paktu Zatrudnieniowego mają ułatwić osobom starszym odnalezienie się na rynku pracy oraz zwiększyć ich aktywności w sferze edukacyjnej i zawodowej.
Liczymy, że współpraca podjęta w ramach Paktu Zatrudnieniowego przyniesie rezultat w postaci rozwiązań, które w przyszłości pozwolą na sprawniejsze doprowadzanie do zatrudnienia osób bezrobotnych 50+.

Dziękujemy za udostępnienie zdjęć portalowi TSK24.pl

 

Komentowanie jest wyłączone.