Oficjalnie przekazanie talonu od Tesco na wsparcie „Skarżyskiego Klubu Seniora”

W Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej odbyło się w środę uroczyste przekazanie talonu finansowego, który Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć Znaczy Móc” wygrało w konkursie „Decydujesz, pomagamy” organizowanym przez Tesco Polska.

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć znaczy móc” w partnerstwie z KIS MOPS aplikowało w konkursie ogłoszonym przez Tesco (Polska) „Decydujesz, pomagamy” (Partnerem merytorycznym konkursu jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z siedzibą w Warszawie, Partnerem strategicznym konkursu i fundatorem grantów jest Fundacja Tesco Dzieciom z siedzibą w Krakowie).

„Decydujesz, pomagamy” to program, którego celem jest wsparcie organizacji oraz mieszkańców, którzy chcą zmienić swoje najbliższe otoczenie i zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności. Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz grupy nieformalne mogły zgłaszać swoje projekty i walczyć o ich finansowanie. Tesco oraz Fundacja Tesco Dzieciom, organizatorzy programu, w tej edycji przeznaczyli na ten cel aż 750.000 zł. Zwycięzców w głosowaniu wybrali klienci sieci Tesco.

Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 5 000 PLN dla projektu „Skarżyski Klub Seniora”, …

Więcej

Blok Integracja PAI w 2017 roku

Od 3.04. 2017 r. jest realizowany „Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w Powiecie Skarżyskim na rok 2017” na podstawie Porozumienia pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej zgodnie z art. 62a ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i Instytucjach rynku pracy. Realizacja w/w programu odbywać się będzie w okresie 2 miesięcy z możliwością przedłużenia na dwie kolejne, dwumiesięczne edycje. Koszty realizacji programu będą finansowane ze środków budżetowych Gminy oraz współfinansowane ze środków Funduszu Pracy.

Komisja ds. rekrutacji uczestników PAI zakwalifikuje min. 8 osób bezrobotnych, dla których został ustalony Profil pomocy III, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy Programu zostaną skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych i równolegle będą brali udział w zajęciach reintegracji społecznej organizowanych w Klubie Integracji Społecznej MOPS w Skarżysku-Kamiennej.

Z każdym z uczestników zostanie zawarty kontrakt socjalny zobowiązujący do uczestniczenia w zajęciach w ramach reintegracji społecznej i zawodowej. Pracownicy socjalni MOPS na bieżąco będą prowadzić monitoring realizacji kontraktu.

Reintegracja społeczna to  systematycznie prowadzony trening pracy …

Więcej

Projekt „Skarżyski Klub Seniora”

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć znaczy móc” w partnerstwie z KIS MOPS aplikowało w konkursie ogłoszonym przez Tesco (Polska) „Decydujesz, Pomagamy”.  Organizatorem Programu jest Tesco (Polska) Partnerem merytorycznym Programu jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z siedzibą w Warszawie, Partnerem strategicznym Programu i fundatorem grantów jest Fundacja Tesco Dzieciom z siedzibą w Krakowie.

Fundacja powstała z inicjatywy Tesco Polska w 2012 roku jako kolejny krok w rozwoju strategii zaangażowania społecznego i długofalowych działań charytatywnych realizowanych przez firmę Tesco. Celem działania Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, ukierunkowanych na pomoc dzieciom i młodzieży oraz integracje i zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych. Fundacja realizuje programy pomocowe w obszarach związanych z pomocą społeczną, edukacją i ochroną zdrowia.  W konkursie  „Decydujesz, pomagamy” Mogły  wziąć udział  organizacje  pozarządowe, spółdzielnie socjalne lub grupy mieszkańców działające w lokalnej społeczności. Całkowita kwota dotacji …

Więcej

Projekty socjalne – podsumowanie

W ramach pracy socjalnej w MOPS Skarżysko-Kamienna od września do grudnia 2016 r. realizowane były projekty socjalne prowadzone przez pracowników socjalnych. Projekty te opracowali pracownicy socjalni, którzy podjęli naukę w ramach II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Dzięki projektom „Razem możemy więcej” i „Szansa dla Ciebie” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszerzył swoją ofertę usług pomocowych dla swoich klientów.

Projekt „Razem możemy więcej” był szansą dla wielu kobiet do zdobycia wiedzy dotyczącej mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz uzyskania informacji dotyczących instytucji świadczących pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, refleksja nad własną postawą, wymiana doświadczeń to małe kroki do głębszych relacji, zadowolenia, podniesienia samooceny i poczucia własnej wartości. Mimo iż klientki Ośrodka Pomocy Społecznej bardzo często nie zdają sobie sprawy z problemu uzależnienia swoich partnerów życiowych oraz skutków, które z tego problemu odczuwają wszyscy członkowie rodziny. Dlatego uważamy, …

Więcej

Nabór bezrobotnych powyżej 50 roku życia do udziału w projekcie „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce”

Osoby bezrobotne 50+ chcące podjąć pracę zapraszamy do udziału w projekcie „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce”.
Na potrzeby projektu osoby bezrobotne będą uczestnikami wdrażania innowacyjnego narzędzia aktywizacji zawodowej JOBfirma, gdzie wszyscy będą kształtować i rozwijać swoje kompetencje osobiste i zawodowe oraz uczestniczyć w szkoleniach, stażach lub innych formach aktywizacji zawodowej i społecznej. Każdy zostanie objęty indywidualną opieką i wsparciem w celu powrotu na rynek pracy.

 • Ogłoszenie o naborze – Pakt Skarżysko-Kamienna.
 • Więcej

  Pakt zatrudnieniowy

  W powiecie skarżyskim dnia 13 grudnia 2016 r. podpisany został Pakt zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych po 50 roku życia. Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej został jego uczestnikiem wśród 7 instytucji z terenu naszego Powiatu. W zawiązanym Partnerstwie Klub zadeklarował swoją pracę merytoryczną i prowadzone formy działania na rzecz bezrobotnych klientów pomocy społecznej wypracowane poprzez wieloletnie doświadczenie w tym obszarze. Naszym potencjałem są również wieloletnie doświadczenia działań partnerskich w społeczności lokalnej oraz doświadczenie w realizacji projektów w zakresie aktywizacji i integracji społecznej oraz zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Pakt Zatrudnieniowy będzie, poprzez uczestnictwo w nim różnych partnerów, innowacyjnym, wielosektorowym działaniem przygotowującym uczestników do wejścia na rynek pracy.

  Starosta Powiatu Skarżyskiego przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej zainicjował powstanie „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+ skupiającego partnerów publicznych i niepublicznych instytucji oddziałujących na lokalny rynek pracy.
  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a Liderem projektu jest Szczecińska Fundacja …

  Więcej

  Projekty socjalne

  MOPS-KrzyweW ramach pracy socjalnej w MOPS Skarżysko-Kamienna od września do grudnia 2016 r. realizowane są 3 projekty socjalne prowadzone przez pracowników socjalnych. Projekty te opracowali pracownicy socjalni, którzy podjęli naukę w ramach II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny: p. Karolina Dulęba, p. Katarzyna Wyrwińska, p. Bartosz Chrustowski, i p. Ewelina Okrój.
  Są one skierowane do wybranych grup klientów:

  • 10 kobiet współuzależnionych,
  • 10 kobiet doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą,
  • 10 bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym.

  Spotkania, warsztaty i grupy wsparcia odbywają się w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

  Broszury informacyjne projektów:

 • Mam wiedzę mam świadomość,
 • Szansa dla Ciebie,
 • Razem możemy więcej.
 •  

  Więcej

  Dzień Pracownika Socjalnego

  kwiatyJuż od  ponad 25 lat obchodzimy 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego. To Święto wszystkich pracowników służb  społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów codziennego życia.

  „To co robimy dla innych jest tym co naprawdę warto robić” – Levis Carroll.

  W tym Dniu do wszystkich pracowników zostały skierowane życzenia od Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –  Elżbiety Rafalskiej i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa.

  Więcej