Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej „Kreatywnie i Skutecznie”

W dniu 29.08.2019 r w Biurze Projektu  ( KIS/MOPS  Skarżysko Kam ) „Kreatywnie i Skutecznie”  odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia uczestników projektu. Komisja Rekrutacyjna oceniła 29 formularzy wraz z dokumentacją rekrutacyjną. Ocena składała się z 3 etapów:

 • Ocena spełnienia kryteriów dostępu – wszystkie złożone formularze spełniły kryterium.
 • Ocena spełnienia kryteriów formalnych – wszystkie złożone formularz spełniły kryterium.
 • Ocena spełnienia kryteriów dodatkowych ( wg. karty oceny ). Liczba uzyskanych pkt. w załączonej tabeli.
 • Jednocześnie informujemy, że nadal przyjmowane są formularze rekrutacyjne kandydatów na uczestników  w/w projektu. Po zebraniu koniecznej  dokumentacji będą one rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej.

  Więcej

  Rekrutacja do projektu Kreatywnie i Skutecznie

  Trwa rekrutacja do projektu „Kreatywnie i Skutecznie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

   

  Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz
  • osoby bierne zawodowo korzystające s pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

  Poniżej została zamieszczona pełna dokumentacja do uczestnictwa w projekcie. Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnić załącznik nr 1- Formularz rekrutacyjny.

   

   

  Więcej

  Rekrutacja do projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

  Projekt realizowany od 01.06.2019 do 31.05.2022r. Warunkiem udziału w projekcie jest zawarcie Kontraktu Socjalnego z pracownikiem socjalnym MOPS Skarżysko-Kamienna.

  Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 90 osób (w tym 10 z niepełnosprawnościami) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Skarżyska-Kamiennej.  Dla każdego uczestnika projektu zostanie stworzona Indywidualna Ścieżka Reintegracji z uwzględnieniem:

  Więcej

  Grant w programie „Decydujesz Pomagamy”

  Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć Znaczy Móc” wzięło udział w V edycji programu grantowego „Decydujesz Pomagamy” realizowanego przez Tesco Polska.

  Złozylismy wniosek grantowy dotyczący organizacji Klubu Wolontariusza Przyjaciele, który przygotuje 20 wolontariuszy młodzieżowych do pracy na rzecz pomocy dzieciom i seniorom.

  Stowarzyszenie będzie prowadzić te działania we współpracy z ogniskiem wychowawczym TPD oraz Klubem Senior+. Nasza współpraca ma już wypracowane formy i tradycje w podejmowaniu inicjatyw integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej a szczególnie osób niepełnosprawnych, seniorów i dzieci.

  Właśnie otrzymaliśmy informację o otrzymaniu grantu:

 • Informacja o grancie.
 • Więcej

  UWAGA!!! NABÓR PRZEDŁUŻONY

  POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ INFORMUJE, IŻ OD 20 LUTEGO 2019 R. PRZEDŁUŻONY ZOSTAJE NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO UDZIAŁU W III EDYCJI PROJEKTU „JOBFIRMA 2019″ REALIZOWANEGO W RAMACH PAKTU ZATRUDNIENIOWEGO NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH 50+ W POWIECIE SKARŻYSKIM.

  WYMAGANIA KONIECZNE WOBEC KANDYDATA

  • osoba zarejestrowana w PUP w Skarżysku – Kamiennej jako osoba bezrobotna,
  • osoba jest w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osoba posiadająca ustalony II profil pomocy.

  Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 osób bezrobotnych wyłonionych w drodze postępowania rekrutacyjnego.

  Termin składania formularzy rekrutacyjnych: do dnia 08.03.2019 r.

  Podstawowym warunkiem zgłoszenia się do uczestnictwa w projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu III edycji projektu JOBfirma 2019). Formularze będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy 1-go Maja 105 – Biuro podawcze (parter). Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.skarzysko.praca.gov.pl oraz w siedzibie:

  Nabór osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

  Nabór osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do III edycji projektu „JOBfirma 2019” realizowanego w ramach Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim.
  Osoby bezrobotne, po 50 roku życia, chcące powrócić na rynek pracy zapraszamy do udziału w III edycji projektu „JOBfirma 2019″ realizowanego w ramach Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim.

  WYMAGANIA KONIECZNE WOBEC KANDYDATA

  • osoba zarejestrowana w PUP w Skarżysku – Kamiennej jako osoba bezrobotna,
  • osoba jest w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osoba posiadająca ustalony II profil pomocy.

  Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 osób bezrobotnych wyłonionych w drodze postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja do udziału w projekcie będzie dwuetapowa:

  Etap 1. Ocena formalno-merytoryczna na podstawie złożonych formularzy rekrutacyjnych, pod kątem wymagań projektowych.

  Etap 2. Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, opierające się na wywiadzie pogłębionym oraz wspólnym wypełnieniu: arkusza profilującego, kwestionariusza oczekiwań i testu motywującego …

  Więcej

  III edycja Paktu zatrudnieniowego

  W dniu 5 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie instytucji tworzących partnerstwo mające na celu realizację Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim, który został podpisany w dniu 13 grudnia 2016 r. Jest to już III edycja Paktu.

  KIS/MOPS w Skarżysku Kamiennej jest partnerem paktu, współpracując w obszarze aktywizacji bezrobotnych klientów MOPS.

  Więcej

  Wyjazd turystyczno-integracyjny dla uczestników projektu

  Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć Znaczy Móc” w Skarżysku Kam, w ramach realizowanego projektu gminnego „Aktywizacja I Integracja” – edycja IV w październiku 2018r zorganizowało wyjazd turystyczno-integracyjny dla uczestników projektu i przyjaciół. Stowarzyszenie blisko współpracuje z Klubem Seniora „Senior+” przy ul. Norwida w Skarżysku Kam. W tegorocznej edycji wyjechaliśmy do Rędocina oraz Mroczkowa w gminie Bliżyn (powiat skarżyski).  Rędocin jest ośrodkiem garncarstwa wiejskiego. We wsi mieszka kilku twórców, związanych głównie z rodziną p. A. Rokity i p. Rodaka. Produkują –  tocząc na kole – ceramikę glazurowaną, przepiękne naczynia użytkowe i dekoracyjne, a także rzeźby w glinie o tematyce sakralnej i świeckiej (misy, dzbany, butle, figury sakralne, ptaki).Uczestnicy wyprawy zakupili wyroby ceramiczne. Następnie grupa wyruszyła pieszo do niedaleko położonego ok. 3,5 km Mroczkowa. W czasie marszu była okazja ćwiczyć marsz z kijkami do Nordic Walking. Trasa marszu wiodła drogą wśród przepięknego kompleksu …

  Więcej