Blok Integracja PAI w 2017 roku

Od 3.04. 2017 r. jest realizowany „Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w Powiecie Skarżyskim na rok 2017” na podstawie Porozumienia pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej zgodnie z art. 62a ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i Instytucjach rynku pracy. Realizacja w/w programu odbywać się będzie w okresie 2 miesięcy z możliwością przedłużenia na dwie kolejne, dwumiesięczne edycje. Koszty realizacji programu będą finansowane ze środków budżetowych Gminy oraz współfinansowane ze środków Funduszu Pracy.

Komisja ds. rekrutacji uczestników PAI zakwalifikuje min. 8 osób bezrobotnych, dla których został ustalony Profil pomocy III, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy Programu zostaną skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych i równolegle będą brali udział w zajęciach reintegracji społecznej organizowanych w Klubie Integracji Społecznej MOPS w Skarżysku-Kamiennej.

Z każdym z uczestników zostanie zawarty kontrakt socjalny zobowiązujący do uczestniczenia w zajęciach w ramach reintegracji społecznej i zawodowej. Pracownicy socjalni MOPS na bieżąco będą prowadzić monitoring realizacji kontraktu.

Reintegracja społeczna to  systematycznie prowadzony trening pracy – doradca zawodowy i pracownik socjalny – oraz wsparcie specjalistyczne udzielane przez  psychologa, profilaktyka uzależnień oraz informatyka – warsztat informatyczny.  Na podstawie rozpoznanych i zgłaszanych potrzeb uczestnicy będą mogli skorzystać z porad prawnika oraz doradcy zawodowego PUP w ramach Punktu konsultacyjno-doradczego dla bezrobotnych w KIS.

W ramach reintegracji zawodowej  uczestnicy  zostaną skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz placówek na terenie miasta w wymiarze 40 godzin na miesiąc, potwierdzonych na podstawie list obecności. Łącznie w ramach edycji każdy uczestnik przepracuje  80 godzin.

Zajęcia reintegracji zawodowej odbywać się będą dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa) po 5 godzin.

W ramach reintegracji społecznej uczestnicy PAI skorzystają z poradnictwa indywidualnego i grupowego w ilości średnio 10 godzin tygodniowo na uczestnika.

Łącznie zaangażowani specjaliści MOPS/KIS przepracują z uczestnikami PAI:

  • pracownik socjalny/doradca zawodowy (w formie indywidualnej i grupowej) – 24 godziny,
  • informatyk (warsztat informatyczny) – 16 godzin
  • szkolenie BHP – 1 godzina

W/w specjaliści zajęcia i warsztaty prowadzić będą w ramach pracy KIS/MOPS w Skarżysku-Kamiennej:

  • profilaktyk uzależnień (w formie indywidualnej i grupowej) – 8  godz.
  • psycholog (w formie indywidualnej i grupowej) – 32 godz.

W/w specjaliści zostaną zatrudnieni dla potrzeb programu, na podstawie umowy zlecenia, której koszty będą refundowane przez PUP w Skarżysku-Kamiennej.

Zajęcia reintegracji społecznej w KIS MOPS odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 5 godzin (wtorek, czwartek) wg. harmonogramu.

Kontrola uczestnictwa prowadzona będzie poprzez weryfikację list obecności podpisywanych przez uczestników każdego dnia zajęć.

Poradnictwo indywidualne prowadzone będzie na podstawie rozpoznanych potrzeb przez specjalistów KIS MOPS.

Wszyscy uczestnicy PAI na czas trwania warsztatów oraz PSU zostaną objęci ubezpieczeniem NW, które będzie kosztem MOPS.

Zakres merytoryczny warsztatów opracują zatrudnieni specjaliści.

Po upływie dwóch miesięcy (I edycja) realizacji PAI Powiatowy Urząd Pracy w porozumieniu z Klubem Integracji Społecznej MOPS dokona oceny indywidualnych efektów PAI zgodnie z art. 62b ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Komentowanie jest wyłączone.